Loại không tiệt trùng

Loại tiệt trùng

AMB- 01201100

AMB-11201100