1. Ống nối tiệt trùng

LÒNG TRƠN

Chiều dài

 

Ống: 15 cm

AMB-11121501

2. Ống nối không tiệt trùng

LÒNG TRƠN

Chiều dài

 

Ống: 15 cm

AMB-01121501