1. Dây thở hai bẫy nước

ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm

AMB-14206050

Trẻ em

Dây: 150 cm

AMB-17204050

2. Dây thở hai bẫy nước, không tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm

AMB-04206050

Trẻ em

Dây: 150 cm

AMB-07204050

3. Dây thở có limb, hai bẫy nước, tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm,

Limb: 90 cm

AMB-14256050

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-17294050

4. Dây thở có limb, hai bẫy nước, không tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

AMB-04256050

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-07294050

 

 

 

5. Dây thở có limb, co nối thẳng, hai bẫy nước, tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm,

Limb: 90 cm

AMB-14256059

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-17294059

6. Dây thở có limb, co nối thẳng, hai bẫy nước, không tiệt trùng 
ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

AMB-04256059

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-07294059

 

7. Dây thở có limb, hai bẫy nước, co nối thẳng, ống nối dây máy thở cao tần, phin lọc vi khuẩn – virus / phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

AMB-14256156

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-17294356

8. Dây thở có limb, hai bẫy nước, co nối thẳng, ống nối dây máy thở cao tần, phin lọc vi khuẩn – virus /phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, không tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

AMB-04256156

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-07294356