1. Dây gây mê, tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

AMB-12205000

Trẻ em

Dây: 160 cm

AMB-15205000

2. Dây gây mê, không tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

AMB-02205000

Trẻ em

Dây: 160 cm

AMB-05205000

3. Dây gây mê có limb, tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

AMB-12225000

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

AMB-15265000

4. Dây gây mê có limb, không tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

AMB-02225000

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

AMB-05265000

5. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm,

Limb: 80 cm

AMB-12225009

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 60 cm

AMB-15265009

6. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, không tiệt trùng

GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

AMB-02225009

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 60 cm

AMB-05265009

 

 

 

7. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, tiệt trùng
GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm,

Limb: 80 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-12225039

Người lớn

Dây: 160 cm,

Limb: 80 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-12225029

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 60 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-15265019

8. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, không tiệt trùng 
GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-02225039

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-02225029

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 60 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-05265019

 

9. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, phin lọc vi khuẩn – virus/phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, tiệt trùng
GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-12225139

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-12225129

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 60 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-15265319

10. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, phin lọc vi khuẩn – virus/phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, không tiệt trùng
GỢN SÓNG

Chiều dài

Người lớn

Dây: 160 cm

Limb: 80 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-02225139

Người lớn

Dây: 160 cm,

Limb: 80 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-02225129

Trẻ em

Dây: 160 cm

Limb: 60 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-05265319