Loại không tiệt trùng

Loại tiệt trùng

AMB- 01202100

AMB- 11202100