Bộ sản phẩm Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và Nút chặn đuôi kim luồn FAVOCATH U