1. Dây gây mê, tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

AMB-14206000

Trẻ em

Dây: 150 cm

AMB-17204000

2. Dây gây mê, không tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

AMB-04206000

Trẻ em

Dây: 150 cm

AMB-07204000

3. Dây gây mê có limb, tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

AMB-14256000

Trẻ em

Dây: 90 cm

Limb: 75 cm

AMB-17294000

4. Dây gây mê có limb, không tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

AMB-04256000

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-07294000

5. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm,

Limb: 90 cm

AMB-14256009

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-17294009

6. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, không tiệt trùng

ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây:180 cm

Limb: 90 cm

AMB-04256009

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

AMB-07294009

 

 

 

7.Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm,

Limb: 90 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-14256039

Người lớn

Dây: 180 cm,

Limb: 90 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-14256029

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-17294019

8.Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, không tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-04256039

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-04256029

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-07294019

 

9. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, phin lọc vi khuẩn – virus/phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-14256139

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-14256129

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-17294319

10. Dây gây mê có limb, co nối thẳng, bóng giúp thở không latex, phin lọc vi khuẩn – virus/phin lọc khuẩn loại 3 chức năng, không tiệt trùng
ĐA HƯỚNG

Chiều Dài

Người lớn

Dây: 180 cm

Limb: 90 cm

Bóng thở: 3 L

AMB-14256139

Người lớn

Dây: 180 cm,

Limb: 90 cm

Bóng thở: 2 L

AMB-14256129

Trẻ em

Dây: 150 cm

Limb: 75 cm

Bóng thở: 1 L

AMB-17294319