Băng Dính Vô Trùng Cố Định Kim Luồn, Không Thấm Nước, DECOMED™